Ocena zgodności wyrobów – “ABC” przedsiębiorcy

Cze 26

Czym jest ocena zgodności wyrobów?

Ocena zgodności wyrobu to dogłębna analiza statusu prawnego danego produktu, zestawienie wymogów które go dotyczą oraz analiza bezpieczeństwa wyrobu. Obowiązek dokonania oceny zgodności wyrobu nakładają przepisy ogólne i szczegółowe zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym (tzw. dyrektywy nowego podejścia). Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia i udokumentowania oceny zgodności wyrobu jest ten przedsiębiorca, który wprowadza produkt na rynek. Najczęściej będzie to producent bądź importer. Innymi słowy: każdy produkt który jest wprowadzany na rynek powinien być oceniony pod względem zgodności z prawem i pod względem bezpieczeństwa dla użytkowników a ocena ta powinna być udokumentowana.

 

Co powinna zawierać ocena zgodności wyrobów?

Każdy produkt jest inny, różni się od siebie właściwościami fizycznymi, chemicznymi, procesem lub miejscem wytworzenia, a także zamierzonym użyciem i gronem użytkowników. Wszystkie te
czynniki mają wpływ na jego kwalifikację prawną oraz na potencjalne bezpieczeństwo użytkowania. Dlatego ocena zgodności wyrobu powinna brać pod uwagę specyfikę danego towaru, uwzględniać wszystkie jego indywidualne cechy. Jest jednak kilka ogólnych zasad, wymogów które dotyczą każdego wyrobu. Każda ocena zgodności powinna zawierać wykaz aktów prawnych, które znajdują zastosowanie do produktu
oraz wykaz wymogów które z tych aktów wynikają. Powinna również zawierać analizę bezpieczeństwa produktu, potencjalnych zagrożeń które produkt mógłby stanowić oraz informacje o podjętych środkach w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia tych zagrożeń.

 

Wykazanie zgodności jako niezbędny element oceny

Ocena zgodności wyrobu służy nie tylko mnożeniu dokumentacji związanej z produktem. Ma przede wszystkim za cel wykazanie, że produkt spełnia wszelkie wymogi postawione mu przez regulacje prawne i że jest co do zasady bezpieczny dla użytkownika. Aby potwierdzić zgodność wyrobu z prawem warto najczęściej skorzystać ze zharmonizowanych standardów unijnych oraz przeprowadzić badania we własnym zakresie lub korzystając z usług jednostek notyfikowanych.

 

Jak zoptymalizować koszty związane z wykazaniem zgodności?

Pomocą w wykazywaniu zgodności wyrobu z poszczególnymi wymogami zajmują się przede wszystkim tzw. jednostki notyfikowane. Są to podmioty o specjalnej akredytacji, wyposażone w laboratoria, uprawnione do dokonywania konkretnych badań i pomiarów. Żeby jednak skorzystać z usługi takiej jednostki notyfikowanej warto najpierw wiedzieć jaka usługa będzie nam potrzebna. Badania na zgodność wyrobu są istotnym wydatkiem (bardziej szczegółowe informacje o przykładowych cenach możesz znaleźć na stronie o wydatkach w procesie certyfikacji CE ) a same jednostki notyfikowane nie świadczą usług doradczych w tym zakresie i nierzadko przedsiębiorca nie powinien się opierać na wskazaniach przez nie udzielonych. Można w ten sposób narazić firmę na koszty i wciąż nie posiadać kompletnego zestawu badań.

Bardzo istotne jest zatem, aby już na etapie przygotowania analizy wymogów podjąć decyzję, z jakich środków przedsiębiorca będzie korzystał przy wykazywaniu zgodności, które z nich będą dla niego najbardziej optymalne czasowo i kosztowo.
Compliant Product świadczy usługi doradztwa w tym zakresie. Przygotowuje dla przedsiębiorców dokumentację oceny zgodności wyrobu, wskazuje jakie badania na produkcie powinny być wykonane i które z nich można wykonać we własnym zakresie a które należy powierzyć właśnie jednostkom notyfikowanym. W jakich przypadkach warto skorzystać z norm zharmonizowanych a kiedy niezbędne okaże się badanie typu WE. Dzięki doradztwu Compliant Product możliwe są istotne oszczędności ale przede wszystkim przedsiębiorca zyskuje pewność, że jego produkt jest zgodny z wszystkimi wymogami prawnymi i właściwie przebadany.

 

 

 

Zuzanna Wiśniewska

 

VN:F [1.9.22_1171]
Oceny:
Oceny: 7.0/10 (glosow oddano)
VN:F [1.9.22_1171]
Wynik: 0
0 głosów